Andělé jsou zpívali

Andělové jsou zpívali
a pastýřům zvěstovali.
Krista Pána narození,
jenž jest věrných utěšení.

Slýchal-li kdo od věčnosti,
aby Bůh sestoupil s výsosti,
Emanuel chtěje slouti,
v těle s námi přebývati.

Izaiáš to zvěstoval,
o něm zdávna prorokoval
právě že se narodil nám
Bůh věčný a nebeský Pán.

Z pokolení Davidova,
s ním k nám přišla radost nová,
ku spasení lidu svého,
z moci ďábla ukrutného.