S pastýři pospíchejte

S pastýři pospíchejte křesťané k Betlému,
Ježíši se klanějte novorozenému!
Plesejte, zpívejte s kůry andělskými,
hlasy líbeznými.

Řkouc: "Sláva na výsosti Králi nebeskému
a pokoj se svorností národu lidskému.
Vtělil se, zrodil se syn Boha živého,
Ježíš jméno jeho."

Panna Emanuele v životě nosila
světa vykupitele, již nám porodila,
v chudobě a mdlobě - člověka slabého,
Boha přec pravého.

Nebyl v sídle královském, ale v chlévě pustém
při městečku betlémském zrozen v stavu prostém.
Král nebe na sebe vzal tělo hříšníka,
způsob služebníka.